مرکز اسناد و دانلود فایل

بررسی ساخت ملات و اندود سبك با كاربردهای مختلف

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

بررسی ساخت ملات و اندود سبك با كاربردهای مختلف

تدوین دستورالعمل و چك لیست های حمل و نقل انبارداری مواد و مصالح ساختمانی در ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

تدوین دستورالعمل و چك لیست های حمل و نقل انبارداری مواد و مصالح ساختمانی در ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

ارزیابی تاب آوری لرزه ای بیمارستان ها (مطالعه موردی یک نمونه از بیمارستان 055 تختی طراحی و اجرا شده توسط سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی)

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

ارزیابی تاب آوری لرزه ای بیمارستان ها (مطالعه موردی یک نمونه از بیمارستان 055 تختی طراحی و اجرا شده توسط سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی)

دستورالعمل طراحی، اجرا و بهره برداری از سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در بیمارستانها و مراكز درمانی با تأكید بر تنوع آب و هوایی ایران

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

دستورالعمل طراحی، اجرا و بهره برداری از سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در بیمارستانها و مراكز درمانی با تأكید بر تنوع آب و هوایی ایران

اجراي سا ختمانهاي دولتي و عمومي

تاریخ: دسته بندی: شناسنامه خدمات

فرم اجراي سا ختمانهاي  دولتي و  عمومي

طراحی سا ختمانهاي دولتي و عمومي

تاریخ: دسته بندی: شناسنامه خدمات

فرم طراحی ساختمانهاي  دولتي و عمومي

قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تاریخ: دسته بندی: قوانين

اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تاریخ: دسته بندی: قوانين

درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تاریخ: دسته بندی: قوانين

بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته بر دولت

قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تاریخ: دسته بندی: قوانين

اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی بر حسب برنامه، فعالیت بهای تمام شده

قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تاریخ: دسته بندی: قوانين

اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی بر حسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد

قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تاریخ: دسته بندی: قوانين

ماده واحده و جداول مکان منابع و مصارف بودجه

مراجعات حضوري

تاریخ: دسته بندی: مراجعات حضوري

مراجعات حضوري در سامانه هاي سازمان مجري