سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حكم معاون وزير راه و شهرسازي

مدير كل اجراي طرح هاي مناطق ملي يك و دو سازمان مجري منصوب شد.

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه وشهرسازي در حكمي مسعود شريفي را به سمت مديركل اجراي طرحهاي ملي منطقه يك ودو سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، علی نبیان در اين حكم بر لزوم رعايت دقيق قوانين و مقررات تأكيد کرده است.
مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي همچنين بهره گيري از تمامي ظرفيت هاو توان كاركنان  اداره كل اجراي طرحهاي ملي منطقه يك ودو را براي پيشبرد برنامه هاي سازماني در راستاي سياستهاي دولت  خواستار شد.
 
نظرات