سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با ابلاغ خزانه داركل كشور:

ذيحساب و مدير كل امور مالي طرحهاي عمراني سازمان مجري معرفي شد.

دسته بندی: اخبار سازمان
پيرو حكم جناب آقاي رحمت الله اكرمي خزانه دار كل كشور محمود رشيدي اقدم به عنوان مدير كل امور مالي وذيحساب طرح هاي عمراني سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي ، رحمت الله اكرمي ضمن تشكرو قدرداني  از اقدامات و خدمات محمد فراهاني  طي حكمي جناب آقاي محمود رشيدي اقدم را به سمت مدير كل امور مالي و ذيحساب طرح هاي عمراني سازمان مجري منصوب و موفقيت ايشان را در انجام مسئوليت هاي محوله از خداوند ايزد منان خواستار شد.  

نظرات