توسعه مجلس شوراي اسلامي

کد پروژه 1001003002001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 74.98٪
زیربنا 215,400
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1400
ظرفیت کل
واحد متر مربع
مشاور نقش جهان پارس
پیمانکار گوپله - اصالت
استان تهران