بيمارستان لاهيجان

کد پروژه 1602001095001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 17,501
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 204
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار بهمنشير
استان گيلان