بيمارستان تالش

کد پروژه 1602001048001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 99٪
زیربنا 20,387
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 244
واحد تخت
مشاور جودت و همکاران
پیمانکار راه و ساختمان 142
استان گيلان

بيمارستان تالش به دستگاه بهره بردار تحويل موقت شده است