بيمارستان زرند

کد پروژه 1602001065001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 99٪
زیربنا 12,495
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 149
واحد تخت
مشاور تينافرآيند
پیمانکار ارديبهشت
استان كرمان

بيمارستان زرند به دستگاه بهره بردار تحويل موقت داده شد