مجتمع ادارات كل البرز

کد پروژه 1002033007001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1400
ظرفیت کل
واحد متر مربع
مشاور -
پیمانکار -
استان البرز