مصلاي بزرگ امام خميني تهران

کد پروژه 1701033011001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 75.39٪
زیربنا 327,000
تاریخ شروع 1374
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 1
واحد متر مربع
مشاور تخصيص پارس
پیمانکار ايرانشهر
استان تهران