حرم مطهر حضرت احمد ابن موسي(ع) شاهچراغ

کد پروژه 1701033012001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 37٪
زیربنا 100,000
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1402
ظرفیت کل 1
واحد متر مربع
مشاور باوند
پیمانکار -
استان فارس