بيمارستان آموزشي ياسوج

کد پروژه 1602001252001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 26,447
تاریخ شروع 1386
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 283
واحد تخت
مشاور ماهر و همكاران
پیمانکار گوپله
استان كهكيلويه و بويراحمد