بيمارستان 160 تختخوابي خوي

کد پروژه 1602001232001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 17,343
تاریخ شروع 1385
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 217
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار تبريز پي
استان آذربايجان غربي