بيمارستان آموزشي جهرم

کد پروژه 1602001029001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 88.76٪
زیربنا 23,130
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 243
واحد تخت
مشاور گروه 4
پیمانکار شركت ساختماني تأسيساتي واريان
استان فارس