بيمارستان اكباتان

کد پروژه 1602001254001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 58دستگاه اجرايي اين پروژه تغيير كرده است٪
زیربنا 26,478
تاریخ شروع 0
تاریخ پایان 0
ظرفیت کل 272
واحد تخت
مشاور -
پیمانکار -
استان همدان