ارزیابی تاب آوری لرزه ای بیمارستان ها (مطالعه موردی یک نمونه از بیمارستان 055 تختی طراحی و اجرا شده توسط سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی)

کد پروژه
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 0
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ظرفیت کل
واحد
مشاور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پیمانکار
استان تهران
دانلود