بيمارستان تويسركان

کد پروژه 1602001060001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 87.50٪
زیربنا 18,440
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 129
واحد تخت
مشاور موژدا و همكاران
پیمانکار اصالت
استان همدان