تدوين دستوالعمل و چك ليست هاي حمل و نقل و انبارداري مواد و مصالح ساختماني در ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي

کد پروژه
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 0
تاریخ پایان
ظرفیت کل
واحد
مشاور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پیمانکار
استان تهران
دانلود