تعيين الزامات واكنش در برابر آتش براي مصالح جهت استفاده در تعرفه ها و فضاهاي درماني و عمومي

کد پروژه
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 0
تاریخ پایان
ظرفیت کل
واحد
مشاور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پیمانکار
استان تهران
دانلود