تدوين دستورالعمل انتخاب، طراحي، اجرا و تحويل تاسيسات الكتريكي (سيستم جريان ضعيف) در ساختمانهاي دولتي و عمومي و ارائه چك ليستهاي مربوطه

کد پروژه
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 0
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ظرفیت کل
واحد
مشاور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پیمانکار
استان تهران
دانلود