سيستم يكپارچه پايش استحكام لرزه اي ساختمان، جهت بررسي رفتار سازه ي ساختمانهاي عمومي و دولتي در مراحل ساخت و تحويل

کد پروژه
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 0
تاریخ پایان
ظرفیت کل
واحد
مشاور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پیمانکار
استان تهران
دانلود