آرشیو مناقصه ها و مزایده ها
مناقصه ها

مناقصه عمومي احداث اسکلت ندامتگاه مشهد

تاریخ: 02 آذر 1400

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي احداث اسکلت ، برجک های نگهبانی و دیوار محوطه ندامتگاه 10000 نفری مشهد واقع در استان خراسان رضوي به شماره فراخوان (2000003092000040) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از زمان دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه ،دريافت اسناد مناقصه، ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها  و  ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1400/09/03 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

رتبه درخواستي: حداقل رتبه  يك در رشته  ابنيه و رتبه يك در رشته تاسيسات و تجهيزات.

زيربناي پروژه : مساحت تقریبی 92500 متر مربع.

برآورد تخميني براساس فهرست بهاي سال 1400 : حدود 3110  ميليارد ريال.

مشاور پروژه : مهندسين مشاور ترسيم بناي پارس

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :  1400/09/06

مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزيابي كيفي:  1400/09/20

تلفن تماس :  88030050 -  هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

مناقصه ها

مناقصه خرید چیلرهای بیمارستان تاکستان

تاریخ: 10 آبان 1400

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مناقصه عمومي خريد، حمل، نصب و راه اندازي دو دستگاه چيلر جذبي شعله مستقيم دو اثره به ظرفيت واقعي هر كدام 150 تن براي بيمارستان 64 تختي تاكستان به شماره فراخوان(2000003092000036 )را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از زمان دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

 تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1400/08/10 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 مورخ  1400/08/12

مهلت زماني ارايه پيشنهاد: ساعت 16 مورخ  1400/08/22

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 10 مورخ  1400/08/23

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارايه پاكات:

آدرس: تهران ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي خيابان دانشور شرقي پلاك 33 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي اداره كل پيمان و رسيدگي تلفن 88030050

هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد.

درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

                                              

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي

مناقصه ها

مناقصه خريد چيلرهاي بيمارستان تاكستان

تاریخ: 04 مهر 1400

 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مناقصه عمومي خريد، حمل، نصب و راه اندازي دو دستگاه چيلر جذبي شعله مستقيم به ظرفيت هر كدام 150 تن واقعي براي بيمارستان تاكستان به شماره فراخوان(2000003092000028 )را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از زمان دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

 تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1400/07/10 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 مورخ 1400/07/12

مهلت زماني ارايه پيشنهاد: ساعت 16 مورخ   1400/07/22

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 10 مورخ  1400/07/24

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارايه پاكات:

آدرس: تهران ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي خيابان دانشور شرقي پلاك 33 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي اداره كل پيمان و رسيدگي تلفن 88030050

هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد.

درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.                                              

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي

مناقصه ها

اجرای عمليات خاكي، شمع كوبي و اسكلت بيمارستان 220 تختي كهنوج

تاریخ: 21 شهریور 1400

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجرای عمليات خاكي، شمع كوبي و اسكلت بيمارستان 220 تختي كهنوج واقع در استان كرمان به شماره فراخوان (2000003092000027) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از زمان دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه ،دريافت اسناد مناقصه، ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها  و  ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1400/06/22 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

رتبه درخواستي:حداقل رتبه  يك در رشته  ابنيه و رتبه دو در رشته تاسيسات و تجهيزات.

زيربناي پروژه :  تقریباً 21500 مترمربع   

برآورد تخميني براساس فهرست بهاي سال 1400 : حدود 1060    ميليارد ريال.

مشاور پروژه : مهندسين مشاور رازيگران

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :  1400/06/24

مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزيابي كيفي:  1400/07/07

تلفن تماس :  88030050 -  هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

                                              

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي

مناقصه ها

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد يك دستگاه پكيج فلزي تصفيه خانه فاضلاب براي بيمارستان خمين

تاریخ: 15 شهریور 1400

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مناقصه عمومي خريد يك دستگاه پكيج فلزي تصفيه خانه فاضلاب به ظرفيت تقريبي 150 متر مكعب در شبانه روز براي بيمارستان 144 تختي خمين به شماره فراخوان(2000003092000026 )را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از زمان دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

 تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1400/06/17 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 مورخ  1400/06/20

مهلت زماني ارايه پيشنهاد: ساعت 16 مورخ   1400/06/30

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 10 مورخ  1400/06/31

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارايه پاكات:

آدرس: تهران ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي خيابان دانشور شرقي پلاك 33 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي اداره كل پيمان و رسيدگي تلفن 88030050

هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد.

درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

                                              

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي