آرشیو مناقصه ها و مزایده ها
مناقصه ها

مناقصه عمومي عمليات شمع كوبي و ساخت اسكلت بتني بيمارستان 160 تختي ماهشهر

تاریخ: 22 اردیبهشت 1400

 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجراي باقيمانده عمليات شمع كوبي و ساخت اسكلت بتني ساختمانهاي اصلي و جنبي بيمارستان 160 تختي ماهشهر به شماره فراخوان (2000003092000007) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از زمان دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه ،دريافت اسناد مناقصه، ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها  و  ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 26/02/1400 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

رتبه درخواستي:حداقل رتبه  يك در رشته  ابنيه و رتبه دو در رشته تاسيسات و تجهيزات.

زيربناي پروژه : حدود 14350 مترمربع

برآورد تخميني براساس فهرست بهاي سال 1400 :  780   ميليارد ريال.

مشاور پروژه : مهندسين مشاور نوي

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :  1400/02/27

مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزيابي كيفي:  1400/03/10

تلفن تماس :  88030050 -  هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

                                              

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي

مناقصه ها

فراخوان ارزيابي كيفي جهت اجراي عمليات ساخت اسكلت بتني ندامتگاه اهواز

تاریخ: 21 اردیبهشت 1400

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجراي عمليات ساخت اسكلت بتني ساختمان اصلي ، برجك نگهباني و ديوار كشي محوطه ندامتگاه اهواز به شماره فراخوان (2000003092000006) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از زمان دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه ،دريافت اسناد مناقصه، ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها  و  ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 25/02/1400 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

رتبه درخواستي : حداقل رتبه  يك در رشته  ابنيه و رتبه دو در رشته تاسيسات و تجهيزات.

زيربناي پروژه : حدود 43460 مترمربع

برآورد تخميني براساس فهرست بهاي سال 1400 :  1250   ميليارد ريال.

مشاور پروژه : مهندسين مشاور ترسيم بناي پارس

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :  1400/02/27

مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزيابي كيفي:  1400/03/10

تلفن تماس :  88030050 -  هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

                                              

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي

مناقصه ها

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد دو دستگاه چيلر جذبي براي بيمارستان خمين

تاریخ: 04 اردیبهشت 1400

 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مناقصه عمومي خريد دو دستگاه چيلرهاي جذبي دو اثره شعله مستقيم به ظرفيت واقعي هر يك 240 تن براي بيمارستان 144 تختي خمين به شماره فراخوان(2000003092000002 )را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از زمان دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

 تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1400/02/07 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 مورخ  1400/02/09

مهلت زماني ارايه پيشنهاد: ساعت 16 مورخ  1400/02/19

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 12 مورخ  1400/02/20

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارايه پاكات:

آدرس: تهران ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي خيابان دانشور شرقي پلاك 33 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي اداره كل پيمان و رسيدگي تلفن 88030050

هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد.

درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

مناقصه ها

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تجهيزات داخلي سالن آمفي تئاتر

تاریخ: 09 تیر 1397

 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مناقصه عمومي خريد تجهيزات داخلي سالن آمفي تئاتر(شامل سيستم هاي صوت ، نور ، تصوير و دكوراسيون) در پروژه بيمارستان 200 تختي ياسوج به شماره فراخوان (۲۰۰۹۷۳۰۹۲۰۰۰۰۰7) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از زمان دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

 تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ1397/04/16 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت:  ساعت 16 مورخ  1397/04/19

مهلت زماني ارايه پيشنهاد: ساعت 16  مورخ   1397/04/30

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت  10:30 مورخ  1397/04/31

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارايه پاكات:

آدرس: تهران ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي خيابان دانشور شرقي پلاك 33 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي اداره كل پيمان و رسيدگي تلفن 88030138

هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد.

درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

                                              

             سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي              

مناقصه ها

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد دو دستگاه ديزل ژنراتور KVA900

تاریخ: 30 خرداد 1397

 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مناقصه عمومي خريد 2 دستگاه ديزل ژنراتور با ظرفيت اسمي 900  KVA در پروژه بيمارستان  200 تختي ياسوج   به شماره فراخوان (۲۰۰۹۷۳۰۹۲۰۰۰۰۰6) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از زمان دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

 تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1397/04/04 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت:  ساعت 16 مورخ  1397/04/06

مهلت زماني ارايه پيشنهاد: ساعت 16  مورخ   1397/04/16

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت  10 مورخ  1397/04/17

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارايه پاكات:

آدرس: تهران ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي خيابان دانشور شرقي پلاك 33 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي اداره كل پيمان و رسيدگي تلفن 88030138

هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد.

درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

                                              

             سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي