سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

مناقصه خرید چیلرهای بیمارستان تاکستان

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مناقصه عمومي خريد، حمل، نصب و راه اندازي دو دستگاه چيلر جذبي شعله مستقيم دو اثره به ظرفيت واقعي هر كدام 150 تن براي بيمارستان 64 تختي تاكستان به شماره فراخوان(2000003092000036 )را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از زمان دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

 تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1400/08/10 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 مورخ  1400/08/12

مهلت زماني ارايه پيشنهاد: ساعت 16 مورخ  1400/08/22

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 10 مورخ  1400/08/23

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارايه پاكات:

آدرس: تهران ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي خيابان دانشور شرقي پلاك 33 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي اداره كل پيمان و رسيدگي تلفن 88030050

هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد.

درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

                                              

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي

نظرات