سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

مناقصه عمومي احداث اسکلت ندامتگاه مشهد

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي احداث اسکلت ، برجک های نگهبانی و دیوار محوطه ندامتگاه 10000 نفری مشهد واقع در استان خراسان رضوي به شماره فراخوان (2000003092000040) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از زمان دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه ،دريافت اسناد مناقصه، ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها  و  ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1400/09/03 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

رتبه درخواستي: حداقل رتبه  يك در رشته  ابنيه و رتبه يك در رشته تاسيسات و تجهيزات.

زيربناي پروژه : مساحت تقریبی 92500 متر مربع.

برآورد تخميني براساس فهرست بهاي سال 1400 : حدود 3110  ميليارد ريال.

مشاور پروژه : مهندسين مشاور ترسيم بناي پارس

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :  1400/09/06

مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزيابي كيفي:  1400/09/20

تلفن تماس :  88030050 -  هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

نظرات